Wet -en regelgeving
5
Laadoplossingen
10
Erkende meetdiensten
5
Zon en Opslag
6
FAQ Arcen
7

Vraag & Antwoord

Waar ben je
naar op zoek?

Wet -en regelgeving

Wat is de Wet milieubeheer?

De Wet milieubeheer is een Nederlandse wet die bedrijven reguleert op het gebied van milieubeheer, inclusief energie-efficiëntie. Deze wet verplicht bedrijven om specifieke energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit staat bekend als de energiebesparingsplicht. Bedrijven monitoren hun energieverbruik, identificeren en implementeren energiebesparende maatregelen, en voeren rapportage uit over hun inspanningen.

Wat houdt de informatieplicht uit de Wet milieubeheer in?

De informatieplicht is een verplichting voor bedrijven en instellingen in Nederland om energiebesparende maatregelen te rapporteren aan de overheid als onderdeel van de Wet milieubeheer. Dit houdt in dat bedrijven elke vier jaar moeten rapporteren over genomen energiebesparende maatregelen via het eLoket van RVO.

Deze maatregelen moeten voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten, die kosteneffectieve en haalbare energiebesparingsmaatregelen bevatten. De informatieplicht heeft als doel om inzicht te krijgen in de genomen maatregelen, de voortgang van energiebesparing te monitoren en de overheid in staat te stellen gerichte controles uit te voeren en handhavend op te treden om energie-efficiëntie en klimaatdoelstellingen te bevorderen.

Wat is de Energie-Efficiency Richtlijn (EED)?

De EED is een Europese richtlijn gericht op het verbeteren van energie-efficiëntie en het bevorderen van energiebesparing in de Europese Unie. Deze richtlijn vereist dat grote bedrijven periodieke energie-audits uitvoeren om energiebesparingsmogelijkheden te identificeren. Daarnaast verplicht de EED lidstaten om nationale energiebesparingsdoelstellingen vast te stellen en een nationaal energie-efficiëntieplan op te stellen.

Wat is energielabel C voor kantoren?

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit betekent dat kantoren een bepaald energieprestatieniveau moeten behalen om aan de wet te voldoen. Gebouwen met een slechter energielabel, zoals D, E, F of G, mogen momenteel niet langer als kantoorruimte worden gebruikt.

Welke verplichting is er ten aanzien van het aantal laadpunten op je parkeerterrein?

Het Nederlandse bouwbesluit (European Performance of Buildings Directive III, afgekort EPBD III) legt verplichtingen op met betrekking tot het opladen van elektrische voertuigen.

Momenteel geldt er sinds 10 maart 2020 een verplichting voor utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein. Volgens de wetgeving moet er minimaal één oplaadpunt aanwezig zijn voor het gehele parkeerterrein, evenals leidinginfrastructuur (loze leidingen) voor ten minste één op de vijf parkeervakken. Deze regelgeving is van toepassing op zowel nieuwe utiliteitsgebouwen als bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Hierdoor wordt de toekomstige installatie van oplaadpunten vereenvoudigd en ondersteund.

Vanaf 2025 wordt de verplichting verder uitgebreid voor bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein, waarbij minimaal één oplaadpunt aanwezig moet zijn. De gebouweigenaar behoudt echter enige vrijheid om het totale aantal oplaadpunten te bepalen, afhankelijk van de lokale behoefte en marktontwikkelingen.

Laadoplossingen

Wat is slim laden?

Slim laden is een breed begrip en kan verschillende betekenissen hebben. Het kan betekenen dat:  

 • Het laden wordt aangepast aan het energieprofiel van uw pand 
 • Het laden wordt afgestemd op lage tarieven van een dynamisch energiecontract 
 • Er plug-and-charge-functionaliteit is, de laadpaal herkent dan de auto en begint automatisch met laden 
 • Er gebruik wordt gemaakt van Vehicle-to-Grid-mogelijkheden 
 • Het laden aangepast wordt aan duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld door gebruik te maken van eigen zonnestroom 
 • Er gebruik wordt gemaakt van static of dynamic load balancing 
 • Er gebruik wordt gemaakt van faseoptimalisatie 

We bespreken graag met jou wat belangrijk is voor jouw bedrijf. 

Wat is load balancing?

Load balancing kan worden toegepast om het beschikbare vermogen te verdelen. Dit kan op twee manieren. De eerste is static load balancing waarbij het beschikbare vermogen wordt verdeeld over de laadpunten. Bij dynamic load balancing wordt de capaciteit van de stroomaansluiting maximaal benut door het vermogen dynamisch te verdelen over de laders en bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw. Vraagt het gebouw minder vermogen, dan gaat er meer vermogen naar de laders en vica versa. Deze vormen van slim laden helpen om overbelasting van de stroomaansluiting en/of een overschrijding van het gecontracteerd vermogen te voorkomen. Bovendien kan er meer uit de beschikbare capaciteit worden gehaald van de stroomaansluiting waardoor een verzwaring van de aansluiting kan worden voorkomen of uitgesteld. Met de huidige problematiek door netcongestie is het prettig om toch de laadbehoefte te kunnen invullen met deze vorm van slim laden.

Hoe kun je extra verdienen aan je laadpunten?

Je kunt zelf bepalen wat je gasten betalen aan de laadpaal. Wij regelen de afrekening en jij krijgt je de stroomkosten en winst maandelijks gestort.  Heb je een grotere hoeveelheid laders? Dan zijn HBE’s wellicht nog een extra verdienmodel. Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE's) kunnen worden gecreëerd wanneer schone brandstoffen worden gebruikt voor mobiliteit. Bedrijven die conventionele brandstoffen verkopen, tonen interesse in het aankopen van HBE's om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot schone mobiliteit. Dit kan met name interessant zijn voor klanten met laadpunten die veel kWh leveren aan elektrische voertuigen. Wij zijn er om u te helpen bij het creëren en verkopen van HBE's. 

Kan Censo bestaande laadinfrastructuur overnemen?

Ja, onze service is niet afhankelijk van specifieke architectuur, fabrikant of configuratie. Daarom kunnen wij onze service aanbieden voor alle laadpunten.

Kan ik ook alleen laadpunten kopen, zonder service?

Wij geloven in we sterk in totaalontzorging van de laadoplossing en optimalisatie met andere energiestromen, waardoor je groen en betaalbaar kunt laden. Daarom bieden wij onze laadpunten alleen aan met service.

 

Wat is een plug-and-charge-functionaliteit?

Een plug-and-charge-functionaliteit maakt het opladen van elektrische voertuigen nog eenvoudiger en gemakkelijker. De lader herkent de auto en door simpelweg de stekker in het laadpunt te steken, wordt het opladen gestart zonder verdere handelingen zoals het gebruiken van laadpassen of apps.  

Wat is Vehicle-to-Grid?

Vehicle-to-Grid is een technologie waarmee EV’s fungeren als mobiele energieopslagsystemen en communiceren met het elektriciteitsnet. Het wordt ook wel bi-directioneel laden genoemd. In plaats van alleen energie uit het net te halen om op te laden, kan een EV met Vehicle-to-Grid -technologie ook energie terugleveren aan het elektriciteitsnet wanneer er vraag naar is. Dit maakt de EV's flexibele en actieve deelnemers in het elektriciteitsnetwerk, waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan het balanceren van de vraag en het aanbod van elektriciteit. 

Wat is faseoptimalisatie?

Faseoptimalisatie verwijst naar het optimaliseren van het laadproces door gebruik te maken van verschillende stroomfasen. Er zijn namelijk drie fases beschikbaar in een elektriciteitskabel, maar veel auto’s laden maar op een of twee van deze fases. Er blijven dus fases over die niet worden benut. Bij fase-optimalisatie worden alle beschikbare fases optimaal gebruikt. Hierdoor kunnen op dezelfde kabel tot wel drie keer zo veel auto’s tegelijkertijd laden dan zonder fase-optimalisatie. 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het combineren van laadpalen met zonnepanelen?

De belangrijkste voordelen van het combineren van laadpalen met zonnepanelen zijn: 

 • Je kan de opgewekte zonne-energie direct gebruiken om EV’s op te laden 
 • Je verlaagt je energierekening want, de opgewekte zonnestroom hoef je niet tegen eventuele negatieve prijzen terug te leveren. De zelfconsumptie van stroom uit de zonnepanelen wordt hoger 
 • Je verkleint de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet  
 • Je draagt bij aan een duurzamere en efficiëntere energievoorziening 
 • Je versterkt het milieuvriendelijke imago van jouw bedrijf 

Wat zijn HBE’s?

HBE staat voor Hernieuwbare Brandstof Eenheden en kunnen worden gecreëerd wanneer schone brandstoffen worden gebruikt voor mobiliteit. Bedrijven die conventionele brandstoffen verkopen, tonen interesse in het aankopen van HBE's om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot schone mobiliteit. Dit kan met name interessant zijn voor klanten met laadpunten die veel kWh leveren aan elektrische voertuigen. Wij zijn er om u te helpen bij het creëren en verkopen van HBE's. 

Erkende meetdiensten

Wanneer ben je een grootverbruiker?

Een grootverbruiker is een afnemer met een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 3x80 Ampère, of een gasverbruik heeft van meer dan 40m3 per uur.

Wat is de juiste elektriciteitsmeter voor een grootverbruiker?

Voor het bepalen van de juiste meter zijn een aantal zaken van belang, zoals het gecontracteerde vermogen en het spanningsniveau van de aansluiting. In veel gevallen volstaat een 50 kW – 1 MW Laagspanning (LS Klasse 1 enkele meting) meter. Het kan zijn dat de situatie van jouw bedrijf om een ander type meter vraagt. Hierover geven we je graag advies.

Wat is de juiste gasmeter voor een grootverbruiker?

Welke gasmeter je nodig hebt is helemaal afhankelijk van de behoefte aan gas. Wij helpen je graag met het kiezen van de juiste gasmeter.

Wat is het nut van een tussenmeter?

Een tussenmeter is ideaal voor het verkrijgen van meer inzicht in het energieverbruik of voor een uitsplitsing van verbruik en kosten binnen je bedrijf. Want met een tussenmeter kun je het verbruik vaststellen per bedrijfsruimte en zelfs het verbruik van bepaalde machines of apparaten. Tussenmeters zijn dus ideaal om een gedetailleerder inzicht te krijgen in het elektriciteitsverbruik en een belangrijk middel om energie te besparen.

Wanneer heb je een brutoproductiemeter nodig?

Een brutoproductiemeter geeft inzicht in verbruik en teruglevering van elektriciteit. Dit is belangrijk wanneer je zonnepanelen gaat plaatsen. Want een brutoproductiemeter registreert exact hoeveel elektriciteit je opwekt en hoeveel elektriciteit je teruglevert aan het openbare net. En als je gebruik wilt maken van overheidssubsidies, is een brutoproductiemeter een vereiste!

Zon en Opslag

Wat is peak shaving?

Met peak shaving 'schaaf' je als het ware een piek ten opzichte van je basisverbruik weg. Dit kan door apparaten slimmer aan te sturen zodat de energievraag beter wordt verdeeld of door het inzetten van een batterij die de stroom kan leveren op het moment van de piekvraag.

Hoe verhoog ik de zelfconsumptie van mijn PV-installatie?

De opwek van de stroom uit je PV-installatie en je verbruik lopen zelden gelijk op. Door middel van het aansturen van apparaten kan dit beter op elkaar afgestemd. Je kan ook een batterij inzetten om de opgewekte stroom op te slaan. De batterij kan dan ontladen op het moment dat er vraag is naar stroom.

Wanneer is de SDE++ subsidie interessant?

SDE++ subsidie kan je zien als een verzekering tegen lage terugleveringsprijzen in de toekomst. Wanneer je eigen verbruik lager is dan de capaciteit van je zonnedak biedt dit meer zekerheid bieden voor de investering.

Zijn zonnepanelen mogelijk in gebieden met congestie op invoeding?

Ja, maar teruglevering is dan niet mogelijk. De grootte van de installatie zal daarom goed moeten worden afgestemd op de eigen energievraag.

Kan Censo de zonnepanelen en batterij ook koppelen aan mijn laadpalen?

Censo staat voor connecting energy solutions, wij kunnen slim sturen zodat de auto’s laden op de meest gunstige momenten. Dat kan zijn op het moment er groene stroom beschikbaar tegen de scherpste prijs, u veel eigen stroom opwekt of vanuit een batterijsysteem. Het gelijktijdig laden met de beschikbaarheid van duurzame energie kan ook extra inkomsten generen voor uw organisatie door middel van HBE’s. We onderzoeken graag samen of dit van toepassing is.

Wat is curtailment?

Met curtailment wordt het opwekken van energie ingeperkt van installaties die duurzame stroom opwekken. Denk aan windmolens en zonnepanelen. Op het moment dat de wind hard waait en er veel zonneschijn is wordt er veel stroom tegelijk opgewekt. De grote piek van duurzaam opgewekte stroom kan onbalans op het net veroorzaken. Om dit tegen te gaan wordt curtailment toegepast. Censo is in staat om dit toe te passen indien nodig.

FAQ Arcen

Met welke betaalmiddelen of passen kan mijn laadsessies betalen?

Gebruikers van het laadpunt kunnen met elke laadpas betalen of door de QR-code te scannen. De gebruiker gaat dan naar de app: Charge assist. Hier kan een betaalmiddel worden toegevoegd om de laadsessie te betalen.

Ik heb al een laadpaal. Kan ik deze laten installeren door Censo?

Afhankelijk van het type lader kunnen we dat organiseren en wordt het verrekend via resort Arcen. Daarbij levert Censo ook de service op de laadpaal.

Bij wie en hoe vraag ik een laadpunt aan?

U doet de aanvraag via de website van Censo. Na de sluitingsdatum van de inschrijving nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op over de aanvraag en maken wij een afspraak voor installatie.

Wat als ik mijn vakantiehuis verkoop?

Ons advies is om de laadpaal mee te verkopen.

Wat is het vermogen van de laadpaal?

Het maximaal vermogen van de laadpaal is 22 kW. De lader is echter afgeregeld naar het maximaal beschikbare vermogen op de elektra aansluiting in uw vakantiewoning.

Hoe lang is de periode tussen mijn aanvraag en de realisatie van de laadpaal?

Dat is ongeveer 2 tot 3 maanden. Dit heeft te maken met de sluitingsdatum van de aanvraag, waarna wij overgaan tot bestellen van de laadpunten en realisatie. Wij streven naar zo snel mogelijke oplevering.

Wat moet ik doen als er een storing is op de laadpaal?

Censo heeft een eigen storingsnummer: 088 – 989 99 71. U kunt ons hierop 24/7 bereiken. Vaak kunnen wij eventuele storingen op afstand verhelpen. Mocht dat niet zo zijn dan komt er een monteur van Censo of van de technische dienst van Resort Arcen om de storing te verhelpen. Wij monitoren tevens de laadpunten 24/7 op afstand om storingen al op te lossen voordat u het merkt en voeren we op basis van deze monitoring preventief onderhoud uit.

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (21)
Maurice van der Valk,
manager Censo Academy

“Bij ons werken echte kennisexperts”

Contact