Gebruiksvoorwaarden laadpunten

Censo Charging Solutions B.V. (hierna Censo).

Versie: 0.1
Datum: maart 2021

Artikel 1: Definities

 1. Elektrisch Voertuig: een voertuig met twee wielen of meer, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, welk voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig.
 2. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 3. Gebruik: de handeling door of namens een Gebruiker waardoor het Elektrische Voertuig wordt opgeladen zoals omschreven in artikel 3.
 4. Gebruiker: de feitelijke gebruiker van een Elektrisch Voertuig die elektriciteit afneemt via het Oplaadpunt.
 5. Laaddiensten: de door Censo aan de Gebruiker te verstrekken diensten die betrekking hebben op het gebruik van het Oplaadpunt door Gebruiker. De Laaddiensten kunnen de volgende diensten omvatten: het gebruik van de Klantenservice, het gebruik van de Website en het gebruik van de digitale applicatie (app) van Censo, welke de beschikbaarheid van Oplaadpunten toont.
 6. Ongeoorloofd Gebruik: onder meer het gebruik van het Oplaadpunt op onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels zonder CE –keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laad stekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens vergrendeling, alsmede Gebruik voor een ander doel dan opladen van een Elektrisch Voertuig); het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrisch Voertuig; het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte Elektrische Voertuigen of andere zaken; het gebruik van Oplaadpunten anders dan vermeld in de (Veiligheids-) instructies, de (Veiligheids-)instructies van Censo of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften; alsmede ieder schade toebrengend handelen of nalatend handelen.
 7. Oplaadpunt(en): voorziening(en) door middel waarvan een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen en waarbij: het laden van elektriciteit kan worden aan- en uitgeschakeld door Gebruiker en een systeem met persoonlijke identificatie van toepassing is op het laden van elektriciteit
 8. Partners: de partijen die betrokken zijn bij de Oplaadpunt(en) zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/of aan Censo gelieerde partijen ter zake het uitvoeren van Laaddiensten.
 9. Laadpas: de pas van een pasaanbieder en welke benodigd is voor verkrijgen van toegang tot en het gebruik van het Oplaadpunt en waarmee Gebruiker betaalt voor het opladen.
 10. Laadstekker: Type 2 Laadstekker. Dit is de standaard stekker voor laadpunten voor elektrische auto’s. Deze stekker is gecertificeerd volgens CE en IEC 62196-2 . De Europese Richtlijn schrijft het gebruik van deze stekker voor Oplaadpunten voor.
 11. Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften geldend met betrekking tot het Oplaadpunt en/of het Elektrisch Voertuig.

Artikel 2: Toepasselijkheid Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor elk Gebruik van een Oplaadpunt van Censo.

Artikel 3: Gebruik Oplaadpunten

 1. Gebruiker dient zich bij het opladen van het Elektrische Voertuig strikt te houden aan de schriftelijke aanwijzingen op/bij de Oplaadpunten. Gebruiker zal het ter plaatse geldende parkeerregime, dat aan verandering onderworpen kan zijn, respecteren.
 2. Gebruiker gebruikt het Oplaadpunt voor eigen rekening en risico. Censo geeft geen enkele garantie aan Gebruiker omtrent het functioneren van de Oplaadpunten.
 3. Gebruiker is gehouden de door hem geconstateerde storingen ten aanzien van de Oplaadpunten direct aan Censo te melden via het op het Oplaadpunt aangegeven storingsnummer.

 Artikel 4: Aansprakelijkheid Censo

 1. Censo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (vermogens- en gevolgschade, gederfde omzet en winst, bedrijfsstagnatie etc.).
 2. Censo is niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor schade en of gebreken die het gevolg is/zijn van i) een gebrek aan de Laadpas, ii) een gebrek aan een Oplaadpunt, iii) niet beschikbaarheid van een Oplaadpunt, iv) schade aan het Elektrische Voertuig, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Censo, v) Gebruik van de laadstekker/laadkabel, of vi) storingen of beperkingen in het elektriciteitsnetwerk en/of in de toelevering van elektriciteit ten behoeve van het Oplaadpunt en/of de e-communicatie infrastructuur (zoals internet en GSM), vii) Ongeoorloofd Gebruik door Gebruiker.
 3. Censo is niet aansprakelijk voor diefstal van de laadstekker/laadkabel, schade aan de laadstekker/laadkabel.
 4. Gebruiker dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) kalenderdagen na de dag waarop Gebruiker de schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, aan Klantenservice te worden gemeld, tenzij Gebruiker aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien Gebruiker niet binnen deze termijn een aanspraak indient en/of Censo daardoor niet tijdig in de gelegenheid worden gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt Censo zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te nemen. De aansprakelijkheid van Censo - uit welke hoofde dan ook - is beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 25.000,- (vijfentwintig duizend euro).

Artikel 5: Aansprakelijkheid Gebruiker; Vrijwaring

 1. Gebruiker is aansprakelijk voor schade ten gevolge van Ongeoorloofd Gebruik door Gebruiker.
 2. Gebruiker vrijwaart Censo tegen schadevorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit gedragingen of omstandigheden die voor rekening en/of risico van Gebruiker komen.
 3. Gebruiker garandeert dat het Elektrische Voertuig en de gebruikte Laadstekker en Laadkabel voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden. Censo is nimmer aansprakelijk indien het Elektrische Voertuig niet kan worden opgeladen als gevolg van een defect aan het Elektrische Voertuig en/of een onjuiste of defecte Laadstekker en/of Laadkabel.
 4. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het Oplaadpunt als gevolg van een defect in het Elektrische Voertuig.

Artikel 6: Overmacht

Censo is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien het opladen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door  omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Censo dienen te komen. Onder overmacht valt onder meer: vandalisme, natuurgeweld, oorlog, sabotage, boycotacties, mobilisatie, storingen op het internet, storingen en/of uitval in de elektriciteitstoevoer en/of - transport, storingen in het verzenden en ontvangen van e-mail, vertraging van de zijde van en/of wanprestatie van en/of overmacht van (elektriciteits)leveranciers, netbeheerders en/of andere door Censo ingeschakelde derden, maatregelen van (binnen en/of buitenlandse)overheids- en/of toezichthouders en wetgeving, tekort aan hulp- en grondstoffen voor de productie van Zaken, werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van Censo en/of haar leveranciers verstoren, transportproblemen, verboden op de invoer, uitvoer en doorvervoer, en voorts al hetgeen volgens het Nederlands recht onder overmacht valt.

Artikel 7: Wijziging van de gebruikersvoorwaarden

Censo behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, onder meer in geval van wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving, teneinde deze in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of wijziging. Aanpassingen zullen direct worden verwerkt op de website www.censo.nl en worden voorzien van een ingangsdatum.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en op het Gebruik van het Oplaadpunt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit het Gebruik van het Oplaadpunt en/of de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.