Censo privacy statement

Privacy statement van Censo Energy Solutions B.V. (hierna Censo).

Waarom hebben wij een privacy statement?

We hebben in dit privacy statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt in dit privacy statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie gegevens mag inzien, hoe wij gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke rechten je hebt.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens vast?

Wij leggen persoonsgegevens vast wanneer je telefonisch, via onze website(s) of andere kanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag en vragen over het afsluiten van een overeenkomst met ons. Ook leggen wij gegevens vast als u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens en andere gegevens die wij verwerken

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Censo (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van haar dienstverlening doordat je gebruik maakt of wilt maken van onze dienstverlening. Welke gegevens dit precies zijn hangt af van welke diensten je van ons afneemt, of op welke manier je contact hebt opgenomen. We streven ernaar alleen die gegevens te vragen die voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn. Wanneer je een deel van deze gegevens niet wilt geven, kan het zijn dat je niet optimaal gebruik kunt maken van (delen van) onze dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoons- en overige gegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van uw aansluitingen
 • Eigenschappen van gebouwen of andere objecten die onderdeel zijn van onze dienstverlening
 • Eigenschappen van de verbinding (zoals uw IP-adres en browserversie) als u op één van onze diensten inlogt
 • Overige persoonsgegevens die u telefonisch of in correspondentie aan ons verstrekt voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening

Hoe wij (persoons)gegevens verkrijgen

Persoonsgegevens ontvangen wij in de meeste gevallen direct van jou, omdat je die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website. Soms worden persoonsgegevens verstrekt door anderen, omdat wij je als contactpersoon opvoeren in ons systeem, zodat wij je kunnen informeren over onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij met openbare bronnen kunnen verkrijgen, namelijk de Kamer van Koophandel (voor tekeningsbevoegdheidsdoeleinden), EAN codeboek, insolventieregister, openbare informatie op het internet en dergelijke. Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy statement aan medewerkers geven. Zo weten zij precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Waarvoor wij (persoons)gegevens gebruiken

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens:

 1. Om vast te stellen of je bevoegd bent je bedrijf te vertegenwoordigen, contact met je op te nemen en om je informatie te geven over onze dienstverlening. Daarnaast, wanneer je gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij je persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te voeren.
 2. Als onderdeel van het uitvoeren van onze diensten gebruiken wij verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van uw aansluitingen en eigenschappen van gebouwen of andere objecten om:
 • Statistische informatie te berekenen over alle klanten in het kader van benchmarks en de geaggregeerde resultaten daarvan terug te koppelen aan individuele klanten (bijvoorbeeld: uw kantoorgebouw van 10.000 m2 verbruikt 30% meer energie dan vergelijkbare kantoorgebouwen)
 • U geautomatiseerd te adviseren op basis van de aanwezige meetdata (bijvoorbeeld: dit pand heeft een te hoog gasverbruik op basis van de ingevoerde grootte en het opgegeven energielabel - op basis van de data adviseren wij u de nachtverlaging beter af te stellen).
 • U geautomatiseerd te adviseren op basis van de ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld: sinds 2019 is een frequentiegeregelde CV-pomp een verplichte maatregel die u naar eigen opgave nog niet heeft uitgevoerd, wij adviseren deze maatregel uit te voeren -de terugverdientijd hiervan is maximaal twee jaar).
 1. Ook gebruiken wij geaggregeerde, gepseudonimiseerde en/of geanonimiseerde verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van aansluitingen en eigenschappen van gebouwen of andere objecten om:
 • Onze kennis te vergroten over zakelijk energieverbruik en mogelijkheden voor verbruiksreductie en kostenbesparing
 • Organisaties en overheden te informeren en adviseren op basis van opgedane kennis (bijvoorbeeld de penetratiegraad van de techniek warmtepompen in Nederland)
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om kengetallen of modellen op te stellen
 • Adviezen, aanbiedingen en/of offertes op te stellen voor onze klanten (niet zijnde klanten van intermediairs)
 • Rapporten en statistieken te creëren op basis van een geaggregeerde data set die niet is te herleiden tot individuele klanten van Censo.
 • Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief, of andere marketing doeleinden inclusief het delen van uw gegevens met onze groepsmaatschappijen (indien dat wettelijk is toegestaan en/of u daar akkoord voor heeft gegeven).

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten of zullen sluiten
 • Uw toestemming (die u te allen tijde kunt intrekken door contact met ons op te nemen)
 • Ons gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden (niet zijnde verwerkers van Censo) zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening/overeenkomst of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Censo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Censo bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Je kunt verzoeken per e-mail verzenden aan clubzero@censo.nl. Censo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je hebt verder het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We verzoeken je in dat geval graag eerst contact met ons op te nemen, zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien Censo je persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

Vertrouwelijkheid

We gaan ervan uit dat je gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Censo is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Censo zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Beveiliging

Censo neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via clubzero@censo.nl.

Wijzigingen

Censo kan dit privacy statement aanpassen. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. 

Cookies

Censo maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functionering van de website en dienst.

Microsoft Clarity

Censo maakt gebruik van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in het gebruik van de applicatie Censo.Live en het Censo platform. Op deze manier leren we hoe gebruikers onze applicaties gebruiken en kunnen we deze verder optimaliseren. Voordat we gegevens van jou verzamelen vragen we hiervoor dan ook jouw toestemming. Op jouw profielpagina kan deze toestemming ook later nog geven worden of eventueel weer worden ingetrokken. Voor meer informatie over Microsoft Clarity kan de website van Microsoft worden geraadpleegd.

Versie: 0.1
Datum: mei 2024