Privacy Statement

Privacy Statement

Censo Energy Solutions B.V. (hierna: Censo) is een onafhankelijk energie advies- en inkoopbureau die duurzame- en klimaatbewuste energie-oplossingen met elkaar verbindt: ‘Connecting energy solutions’. Censo staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 77122879 en is gevestigd op Ringwade 37 in Nieuwegein en is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 020-8445685 of u kunt een mail sturen naar clubzero@censo.nl.

Waarom hebben wij een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke rechten u heeft.

Wanneer leggen wij uw persoonsgegevens vast?

Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. Ook leggen wij gegevens vast als u gebruik maakt van onze producten of diensten.

Persoonsgegevens en andere gegevens die wij van u verwerken

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Censo van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Censo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze dienstverlening. Welke gegevens dit precies zijn hangt af van welke diensten u van ons afneemt, of op welke manier u contact heeft opgenomen. We streven ernaar alleen die gegevens van u te vragen die voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn. Indien u een deel van deze gegevens niet wenst te verstrekken, kan het zijn dat u niet optimaal gebruik kunt maken van (delen van) onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons- en overige gegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Geboortedatum en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van uw aansluitingen;
 • Eigenschappen van gebouwen of andere objecten die onderdeel zijn van onze dienstverlening;
 • Eigenschappen van de verbinding (zoals uw IP-adres en browserversie) als u op één van onze diensten inlogt;
 • Overige persoonsgegevens die u telefonisch of in correspondentie aan ons verstrekt voor het kunnen uitvoeren van onze diensten voor u

Hoe wij uw (persoons)gegevens verkrijgen

Uw persoonsgegevens ontvangen wij in de meeste gevallen direct van u, omdat u die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website. Soms worden uw persoonsgegevens verstrekt door anderen, omdat wij u als contactpersoon opvoeren in ons systeem, zodat wij u kunnen informeren over onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij met openbare bronnen kunnen verkrijgen, namelijk de Kamer van Koophandel (voor tekeningsbevoegdheidsdoeleinden), EAN codeboek, insolventieregister, openbare informatie op het internet en dergelijke. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Censo omgaat met hun persoonsgegevens.

Waarvoor wij uw (persoons)gegevens gebruiken

Censo gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens allereerst om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen, met u contact op te kunnen nemen en om u informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening. Daarnaast, indien u gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Als onderdeel van het uitvoeren van onze diensten kunnen wij verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van uw aansluitingen en eigenschappen van gebouwen of andere objecten gebruiken om:

 1. Statistische informatie te berekenen over alle klanten in het kader van benchmarks en de geaggregeerde resultaten daarvan terug te koppelen aan individuele klanten (bijvoorbeeld: uw kantoorgebouw van 10.000 m2 verbruikt 30% meer energie dan vergelijkbare kantoorgebouwen)
 2. U geautomatiseerd te adviseren op basis van de aanwezige meetdata (bijvoorbeeld: dit pand heeft een te hoog gasverbruik op basis van de ingevoerde grootte en het opgegeven energielabel - op basis van de data adviseren wij u de nachtverlaging beter af te stellen).
 3. U geautomatiseerd te adviseren op basis van de ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld: sinds 2019 is een frequentiegeregelde CV-pomp een verplichte maatregel die u naar eigen opgave nog niet heeft uitgevoerd, wij adviseren deze maatregel uit te voeren -de terugverdientijd hiervan is maximaal twee jaar).

Ook kunnen wij geaggregeerde, gepseudonimiseerde en/of geanonimiseerde verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van uw aansluitingen en eigenschappen van gebouwen of andere objecten om:

 1. Onze kennis te vergroten over zakelijk energieverbruik en mogelijkheden voor verbruiksreductie en kostenbesparing;
 2. Organisaties en overheden te informeren en adviseren op basis van opgedane kennis (bijvoorbeeld de penetratiegraad van de techniek warmtepompen in Nederland);
 3. Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om kentallen of modellen op te stellen;
 4. Adviezen, aanbiedingen en/of offertes op te stellen voor onze klanten (niet zijnde klanten van intermediairs); en
 5. Rapporten en statistieken te creëren op basis van een geaggregeerde data set die niet is te herleiden tot individuele klanten van Censo.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief, of andere marketing doeleinden inclusief het delen van uw gegevens met onze groepsmaatschappijen (indien dat wettelijk is toegestaan en/of u daar akkoord voor heeft gegeven).

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten of zullen sluiten;
 • Uw toestemming (die u te allen tijde kunt intrekken door contact met ons op te nemen); of
 • Ons gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden (niet zijnde verwerkers van Censo) zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening/overeenkomst of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Censo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Censo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt verzoeken per e-mail verzenden aan clubzero@censo.nl. Censo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U heeft verder het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We verzoeken u in dat geval graag eerst contact met ons op te nemen, zodat wij samen met u een oplossing kunnen zoeken.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien Censo uw persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

Vertrouwelijkheid

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Censo is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Censo zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Beveiliging

Censo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via clubzero@censo.nl.

Wijzigingen

Censo kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 4 oktober 2021. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Censo Energy Solutions B.V.
Ringwade 37
3439 LM Nieuwegein
024 – 844 56 85
clubzero@censo.nl

Cookies

Censo maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functionering van de website en dienst.