Vacature Dynamics 365 en PowerPlatform Ontwikkelaar / Functioneel Beheerder

Help ons zakelijk Nederland te verduurzamen!

Leen Willems Hr Groot
Meer informatie
Leen
CENSO 0202 1639948

Een korte intro over ons toffe bedrijf en onze missie

Kom jij samen met ons organisaties en gebouwen verduurzamen? Censo is een club energieke professionals die klaar staan om zakelijk Nederland te verduurzamen. Onze focus ligt op het energieverbruik van organisaties en gebouwen maar daarnaast hebben we ook de kennis en intrinsieke motivatie om op andere vlakken organisaties volledig te kunnen verduurzamen. Dit doen we met bijna 200 kennisprofessionals vanuit verschillende locaties in een breed aantal sectoren en voor verschillende soorten bedrijven en overheden. Het is ons doel om zakelijk Nederland te verduurzamen en de partner te zijn voor alle ondernemers en management teams die worstelen met alle energie en duurzaamheidsvraagstukken die nu en de komende jaren op hen af gaan komen. We beseffen ons dat dit een enorme opgave is en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. We zijn daarom op zoek naar een Functioneel beheerder voor de ontwikkeling van Dynamics 365 en PowerPlatform.

Wij zijn een sterk groeiend bedrijf. Hierbij vinden wij het belangrijk om de ruimte te bieden aan een breed scala van werknemers. Wij geloven dat diversiteit binnen een organisatie leidt tot meer creativiteit, innovatie en een groot probleemoplossend vermogen. Elk perspectief is namelijk waardevol! Wij moedigen daarom kandidaten aan om te solliciteren ongeacht leeftijd, geslacht, geloof, culturele achtergrond, afstand tot de arbeidsmarkt en seksuele geaardheid.

Hier ga je aan bijdragen

Binnen Censo maken wij gebruik van Microsoft Dynamics365 als backoffice en breiden wij dit momenteel uit met PowerApps ter ondersteuning onze teams. Als applicatiebeheerder en ontwikkelaar voor deze applicatie speel je een cruciale rol bij het invullen van onze ambities. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de optimalisatie van MS Dynamics 365 en andere bedrijfsapplicaties, met een focus op het oplossen van knelpunten, het implementeren van changes en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen binnen de Microsoft 365-omgeving. Daarnaast zal je nauw samenwerken met diverse stakeholders om de behoeften van de organisatie te begrijpen en te vervullen.

Dit zijn een aantal van jouw verantwoordelijkheden:

 • Je beheert MS Dynamics 365 en andere bedrijfsapplicaties binnen het PowerPlatform van Microsoft om de operationele processen te optimaliseren. Beheren, continueren en innoveren van deze omgeving;
 • Je gaat knelpunten en issues oplossen;
 • Je gaat changes, releases en updates doorvoeren;
 • Je initiëert nieuwe ontwikkelingen binnen de MS PowerPlatform omgeving;
 • Je gaat schakelen met diverse stakeholders.

Dit ben jij

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting;
 • Je hebt aantoonbare kennis en praktische ervaring met het Power-Platform en Microsoft 365 CE (Sales, Service en Marketing);
 • Je hebt ervaring met document generatie software zoals Smartflows of Documizers;
 • Je hebt een aangeboren leergierigheid, omdat de IT-wereld voortdurend evolueert en wij waarderen teamleden die bereid zijn om voortdurend bij te blijven en zichzelf te verbeteren;
 • Je bent altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen om onze IT-activiteiten voorop te houden;
 • Je bent flexibel genoeg om af en toe op andere Censo-locaties te werken;
 • Je hebt een passie voor verduurzaming!

Uit onderzoek blijkt dat sommigen pas solliciteren als ze zich 100% in deze omschrijving herkennen, terwijl anderen dit al bij 60% doen. Ons advies is om bij twijfel gewoon te reageren.

En dit is wat wij bieden

 • De kans om jouw stempel te drukken op de verduurzaming van zakelijk Nederland en écht zichtbare impact te maken;
 • 25 vakantiedagen, op voorwaarde dat je er leuke verhalen over vertelt; met daarnaast de mogelijkheid om drie Christelijke feestdagen om te ruilen voor drie niet-Christelijke feestdagen;
 • Enthousiaste, gezellige en ondernemende collega’s om mee te werken en van te leren, wij zijn de allerleukste energie en duurzaamheid experts van Nederland;
 • Een goed salaris (€4.000,- tot €5.000,- o.b.v. competenties en ervaring), reiskostenvergoeding en pensioenregeling (zonder eigen bijdrage);
 • Vanaf dag 1 ruimte en vertrouwen om veel verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te nemen;
 • Een platte, informele organisatie waar je aantrekt waar je je lekker in voelt en een biertje of cola drinkt met de baas (die vooral niet zo genoemd wil worden);
 • Tijd om je collega’s te leren kennen tijdens een borrel, een potje darts of tafelvoetbal of een georganiseerde lunch;
 • Meerdere kantoorlocaties in Nederland; waarbij je vaste werkplek in Oisterwijk is.

Meer informatie & solliciteren

Wil je meer weten over de functie? Marcel van der Schagt kan je hier alles over vertellen M. 06 11 52 96 84. Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te sturen aan Leen, E. HR@censo.nl. Hoe meer je kunt delen over waarom jij bij Censo past en de reden dat je solliciteert, hoe beter.

"Bij Censo nemen we geen besluiten vóór elkaar maar mét elkaar. We bepalen samen de koers hoe onze missie te bereiken. Zo is iedereen betrokken. En dat maakt ons net even anders!",  Jos van Moerkerk, directeur.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

English version

Our cool company and our mission

Are you ready to join us in making organizations and buildings more sustainable? Censo is a team of energetic professionals who are committed to making businesses in the Netherlands more sustainable. While our primary focus is on the energy consumption of organizations and buildings, we also have the expertise and intrinsic motivation to fully contribute to making organizations sustainable in other areas. With nearly 200 knowledgeable professionals operating from various locations across a wide range of sectors, we serve different types of businesses and governments. Our goal is to make the business landscape in the Netherlands more sustainable and to be the partner for all entrepreneurs and management teams grappling with the energy and sustainability challenges facing them now and in the coming years. We recognize that this is a significant task, and we could really use your help. Therefore, we are looking for a Functional Manager for the development of Dynamics 365 and Power Platform.

We are a rapidly growing company. We believe in providing space for a diverse range of employees because we know that diversity within an organization leads to more creativity, innovation, and effective problem-solving. Every perspective is valuable to us! Therefore, we encourage candidates to apply regardless of age, gender, faith, cultural background, distance from the labor market or sexual orientation.

Here's what you will be contributing to

At Censo, we utilize Microsoft Dynamics365 as our back office, and we are currently expanding this with PowerApps to support our teams. As an application manager and developer for this application, you will play a crucial role in fulfilling our ambitions. You will be responsible for managing and optimizing MS Dynamics 365 and other business applications, with a focus on troubleshooting, implementing changes, and initiating new developments within the Microsoft 365 environment. Additionally, you will work closely with various stakeholders to understand and fulfill the organization's needs.

Here are some of your responsibilities:

 • Managing MS Dynamics 365 and other business applications within the Microsoft Power Platform to optimize operational processes. This includes managing, sustaining, and innovating this environment.
 • Resolving issues and bottlenecks.
 • Implementing changes, releases, and updates.
 • Initiating new developments within the MS Power Platform environment.
 • Collaborating with various stakeholders.

This is you

 • You have a bachelor's degree or equivalent level of education, preferably in an IT-related field.
 • You have demonstrable knowledge and practical experience with the Power Platform and Microsoft 365 CE (Sales, Service, and Marketing).
 • You have experience with document generation software such as Smartflows or Documizers.
 • You have an innate curiosity because the IT world is constantly evolving, and we value team members who are willing to stay updated and improve themselves continually.
 • You are always up-to-date with the latest developments to keep our IT operations ahead.
 • You are flexible enough to occasionally work at other Censo locations.
 • You have a passion for sustainability!

Research shows that some people only apply when they identify with 100% of the description, while others do so at 60%. Our advice is to apply if you have any doubts.

And here's what we offer

 • The opportunity to leave your mark on the sustainability of businesses in the Netherlands and make a truly visible impact.
 • 25 vacation days, provided you have interesting stories to tell, along with the option to exchange three Christian holidays for three non-Christian holidays.
 • Enthusiastic, friendly, and entrepreneurial colleagues to work with and learn from; we are the most fun energy and sustainability experts in the Netherlands.
 • A competitive salary (€4,000 to €5,000 based on competencies and experience), travel allowance, and pension scheme (without personal contribution).
 • From day 1, the space and trust to take on a lot of responsibility and initiative.
 • A flat, informal organization where you feel comfortable, and where you can have a beer or cola with the boss (who prefers not to be called that).
 • Time to get to know your colleagues during drinks, a game of darts or table football, or an organized lunch.
 • Multiple office locations in the Netherlands; your fixed workplace will be in Oisterwijk.

More information & application

Would you like to know more about the position? Marcel van der Schagt can tell you all about it. You can reach him at M. 06 11 52 96 84. To apply, send your CV and cover letter to Leen, at E. HR@censo.nl. The more you can share about why you fit Censo and the reason you're applying, the better.

"At Censo, we don't make decisions for each other, but with each other. Together, we determine the course to achieve our mission. This way, everyone is involved. And that makes us just a little different!" - Jos van Moerkerk, director.

Acquisition based on this vacancy is not appreciated.

Leen Willems Hr Groot
Leen Willems, HR manager

"Bel me gerust, ik vertel je er graag meer over!"

Contact