Vacature Frontend developer

Help bij de ontwikkeling van het Censo platform voor onze klanten!

Leen Willems Hr Groot
Meer informatie
Leen
CENSO 0202 1628605

Een korte intro over ons toffe bedrijf en onze missie

Kom jij samen met ons organisaties en gebouwen verduurzamen? Censo is een club energieke professionals die klaar staan om zakelijk Nederland te verduurzamen. Onze focus ligt op het energieverbruik van organisaties en gebouwen maar daarnaast hebben we ook de kennis en intrinsieke motivatie om op andere vlakken organisaties volledig te kunnen verduurzamen. Dit doen we met bijna 200 kennisprofessionals vanuit verschillende locaties in een breed aantal sectoren en voor verschillende soorten bedrijven en overheden.

Het is ons doel om zakelijk Nederland te verduurzamen en de partner te zijn voor alle ondernemers en management teams die worstelen met alle energie en duurzaamheidsvraagstukken die nu en de komende jaren op hen af gaan komen. We beseffen ons dat dit een enorme opgave is en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. We zijn daarom op zoek naar een Frontend developer voor ons Censo Platform.

Wij zijn een sterk groeiend bedrijf. Hierbij vinden wij het belangrijk om de ruimte te bieden aan een breed scala van werknemers. Wij geloven dat diversiteit binnen een organisatie leidt tot meer creativiteit, innovatie en een groot probleemoplossend vermogen. Elk perspectief is namelijk waardevol! Wij moedigen daarom kandidaten aan om te solliciteren ongeacht leeftijd, geslacht, geloof, culturele achtergrond, afstand tot de arbeidsmarkt en seksuele geaardheid.

Hier ga je aan bijdragen

In deze functie speel je een cruciale rol bij de ontwikkeling van het Censo platform waarmee je een betekenisvolle impact hebt naar een groenere toekomst. Je bent een groot voorvechter van het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige software die maximaal aansluit op de (Duurzaamheids)behoefte van de Censo klant. Jouw technische expertise en pro-activiteit zijn hierbij essentieel voor het succes van onze organisatie.

We zijn op zoek naar een bekwame en ervaren Frontend developer om ons Censo platform team in Nijmegen te versterken. Met het Censo platform helpen wij klanten verduurzamen door inzicht en advies te geven gebaseerd op gebruiks- en opwekdata van de klant. Je werkt aan een klantgericht product, met Vue.js als basis voor onze Frontend applicatie. De backend wordt gerealiseerd in Azure / .Net. Je werkt nauw samen met de andere Developers, de Product Owners en designer om dit nieuwe platform te realiseren.

Dit zijn een aantal van jouw verantwoordelijkheden:

 • Collaboratief ontwikkelen: Je werkt nauw samen met een team van Vue.js en .NET-ontwikkelaars om een hoogwaardig nieuw platform in de energietransitie te ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren.
 • Kwaliteitsborging: Je werkt samen met teamleden om codekwaliteit te garanderen door code reviews uit te voeren en best practices voor softwareontwikkeling te implementeren.
 • Actieve betrokkenheid: Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling, je draagt ideeën aan en helpt om requirements scherper te maken zodat deze nog beter aansluiten op de behoefte van de klanten.
 • Cross-functionele samenwerking: je werkt nauw samen met andere ontwikkelteams en de bredere organisatie in het realiseren van duurzame oplossingen voor de Censo klanten.
 • Mentorschap en kennisdeling: je biedt begeleiding en mentorschap aan junior teamleden, waardoor een cultuur van leren en kennisdeling binnen het development-team wordt bevorderd.

Dit ben jij

 • Je beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau, en hebt bij voorkeur een ICT-gerelateerde studie afgerond.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als een frontend developer of in een vergelijkbare rol, met een sterke affiniteit in het gestructureerd opzetten van (S)CSS.
 • Je vindt eigenaarschap van jouw werk belangrijk, van ontwerp tot aan het draaien in een productie omgeving.
 • Je hebt bewezen ervaring met het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van frontend applicaties, bij voorkeur met het Vue.js framework.
 • Je hebt ervaring met de meeste van de volgende: Vue.js, Sass, Less, Typescript, javascript, Atlassian, Git, Docker, Solid development, Agile/Scrum.
 • Je hebt een passie voor duurzaamheid en bent geïnteresseerd in green software development. Directe ervaring in de energie- of duurzaamheidssector is niet vereist.
 • Je beschikt over sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, met het vermogen om complexe technische problemen op te lossen en praktische oplossingen te bedenken.
 • Je werkt je graag in een team en support een positieve en ondersteunende teamsfeer.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels, het kunnen begrijpen van Nederlands is een pré.

Uit onderzoek blijkt dat sommigen pas solliciteren als ze zich 100% in deze omschrijving herkennen, terwijl anderen dit al bij 60% doen. Ons advies is om bij twijfel gewoon te reageren.

En dit is wat wij bieden

 • De kans om jouw stempel te drukken op de verduurzaming van zakelijk Nederland en écht zichtbare impact te maken;
 • 25 vakantiedagen, op voorwaarde dat je er leuke verhalen over vertelt; met daarnaast de mogelijkheid om drie Christelijke feestdagen om te ruilen voor drie niet-Christelijke feestdagen;
 • Enthousiaste, gezellige en ondernemende collega’s om mee te werken en van te leren, wij zijn de allerleukste energie en duurzaamheid experts van Nederland;
 • Een goed salaris (€3.200,- tot €5.000,- o.b.v. competenties en ervaring), reiskostenvergoeding en pensioenregeling (zonder eigen bijdrage);
 • Vanaf dag 1 ruimte en vertrouwen om veel verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te nemen;
 • Een platte, informele organisatie waar je aantrekt waar je je lekker in voelt en een biertje of cola drinkt met de baas (die vooral niet zo genoemd wil worden);
 • Tijd om je collega’s te leren kennen tijdens een borrel, een potje darts of tafelvoetbal of een georganiseerde lunch;
 • Een kantoor in Nijmegen en thuis. Daarnaast hebben wij kantoren in Oisterwijk, Nieuwegein, Amersfoort, Goes en Almelo waar je van harte welkom bent.

Meer informatie & solliciteren

Wil je meer weten over de functie? Ard van der Scheer (Chief Digital Officer) kan je hier alles over vertellen M. 06 21 89 98 15. Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te sturen aan Leen, E. HR@censo.nl. Hoe meer je kunt delen over waarom jij bij Censo past en de reden dat je solliciteert, hoe beter.

"Bij Censo nemen we geen besluiten vóór elkaar maar mét elkaar. We bepalen samen de koers hoe onze missie te bereiken. Zo is iedereen betrokken. En dat maakt ons net even anders!",  Jos van Moerkerk, directeur.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

English version

Our cool company and our mission

Are you ready to join us in making organizations and buildings more sustainable? Censo is a team of energetic professionals who are committed to making businesses in the Netherlands more sustainable. While our primary focus is on the energy consumption of organizations and buildings, we also have the expertise and intrinsic motivation to fully contribute to making organizations sustainable in other areas. With nearly 200 knowledgeable professionals operating from various locations across a wide range of sectors, we serve different types of businesses and governments.

Our goal is to make the business landscape in the Netherlands more sustainable and to be the partner for all entrepreneurs and management teams grappling with the energy and sustainability challenges facing them now and in the coming years. We recognize that this is a significant task, and we could really use your help. Therefore, we are looking for a Frontend developer for our Censo Platform.

We are a rapidly growing company. We believe in providing space for a diverse range of employees because we know that diversity within an organization leads to more creativity, innovation, and effective problem-solving. Every perspective is valuable to us! Therefore, we encourage candidates to apply regardless of age, gender, faith, cultural background, distance from the labor market or sexual orientation.Kom jij samen met ons organisaties en gebouwen verduurzamen?

Here's what you will be contributing to

In this position you play a crucial role in the development of the Censo platform, supporting a meaningful impact towards a greener future. You are a great advocate of developing high-quality software that optimally meets the (sustainability) needs of the Censo customer. Your technical expertise and proactivity are essential for the success of our organization.

We are looking for a skilled and experienced Frontend developer to strengthen our new Censo platform team in Nijmegen. With the Censo platform we help customers become more sustainable by providing insight and advice based on customer energy usage and energy generation data. You work on a customer-oriented product, with Vue.js as the basis for our frontend application. The backend is realized in Azure / .Net. You work closely with the other Developers, Product Owners and designer to realize this new platform.

These are some of your responsibilities:

 • Collaborative development: You work closely with a team of Vue.js and .NET developers to design, develop, test and implement a high-quality new platform to support the energy transition.
 • Quality Assurance: You will work with team members to ensure code quality by conducting code reviews and implementing software development best practices.
 • Active involvement: You are actively involved in development, you contribute ideas and help to sharpen requirements so that they meet the needs of customers even better.
 • Cross-functional collaboration: you work closely with other development teams and the broader organization in realizing sustainable solutions for Censo customers.
 • Mentorship and knowledge sharing: you provide guidance and mentorship to junior team members, promoting a culture of learning and knowledge sharing within the development team.

This is you

 • You have an Master’s degree or equivalent experience, and preferably have completed an ICT-related study.
 • You have at least 5 years of experience in a frontend developer or similar role, with a strong affinity in structured setting up (S)CSS.
 • You find ownership of your work important, from the design to running in a production environment.
 • You have proven experience in designing, implementing and optimizing front-end applications, preferably with the Vue.js framework.
 • You have experience with most of the following: Vue.js, Sass, Less, Typescript, javascript, Atlassian, Git, Docker, Solid development, Agile/Scrum.
 • You have a passion for sustainability and are interested in green software development. Direct experience in the energy or sustainability sector is not required.
 • You have strong analytical and problem-solving skills, with the ability to solve complex technical problems and come up with practical solutions.
 • You enjoy working in a team and support a positive and supportive team atmosphere.
 • You speak and write English well, being able to understand Dutch is an advantage.

Research shows that some people only apply when they identify with 100% of the description, while others do so at 60%. Our advice is to apply if you have any doubts.

And here's what we offer

 • The opportunity to leave your mark on the sustainability of businesses in the Netherlands and make a truly visible impact.
 • 25 vacation days, provided you have interesting stories to tell, along with the option to exchange three Christian holidays for three non-Christian holidays.
 • Enthusiastic, friendly, and entrepreneurial colleagues to work with and learn from; we are the most fun energy and sustainability experts in the Netherlands.
 • A competitive salary (€3.200,- tot €5.000,- based on competencies and experience), travel allowance, and pension scheme (without personal contribution).
 • From day 1, the space and trust to take on a lot of responsibility and initiative.
 • A flat, informal organization where you feel comfortable, and where you can have a beer or cola with the boss (who prefers not to be called that).
 • Time to get to know your colleagues during drinks, a game of darts or table football, or an organized lunch.
 • An office in Nijmegen and at home. We also have offices in Oisterwijk, Nieuwegein, Amersfoort, Goes and Almelo where you are very welcome.

More information & application

Would you like to know more about the position? Ard van der Scheer can tell you all about it. You can reach him at M. 06 21 89 98 15. To apply, send your CV and cover letter to Leen, at E. HR@censo.nl. The more you can share about why you fit Censo and the reason you're applying, the better.

"At Censo, we don't make decisions for each other, but with each other. Together, we determine the course to achieve our mission. This way, everyone is involved. And that makes us just a little different!" - Jos van Moerkerk, director.

Acquisition based on this vacancy is not appreciated.

Leen Willems Hr Groot
Leen Willems, HR manager

"Bel me gerust, ik vertel je er graag meer over!"

Contact